อบรมเรื่องการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์

นายอลงกรณ์ จงรักษ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ เป็นประธานในการเปิดการอบรมเรื่องการส่งเสริมการใช้สื่อออนไลน์และเครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ โดยมีวิทยากร ได้แก่ นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมาก , นายชาคริต ตุมแม้น และนางสาวสุภาวรรณ พิมพ์พันธ์เป็นวิทยากรให้ความรู้กับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-3

สอบถามได้ค่ะ