มอบเงินผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000 บาท

นายทวีศักดิ์ พึ่งบัว ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ นายอลงกรณ์ จงรักษ รองผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ และคณะครู ดำเนินการตามโครงการให้ความช่วยเหลือ บรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาในช่องการแพร่ระบาดของโรคโควิด 19 กับผู้ปกครองนักเรียนคนละ 2,000 บาท พร้อมหน้ากากอนามัยป้องกันโควิด 19

สอบถามได้ค่ะ