ประชุมประชาคมระดับตำบล

นายอลงกรณ์ จงรักษ์ ได้รับมอบหมายจากนายทวีศักดิ์ พึ่งบัวผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ ให้เข้าร่วมประชุมประชาคมระดับตำบล เพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นปี 2566-2570 ขององค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งมหาเจริญ

สอบถามได้ค่ะ