tt2

นางสาวพิริยา อาจต้น

Email address
nuamam90432@gmail.com

ปฎิบัติหน้าที่
ธุรการ
หมายเลขโทรศัพท์
0892409420
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
09/04/2532
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
476 ม.1 ต.ท่าเกวียน อ.วัฒนานคร จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญาตรี สาขาเศรษฐศาสตร์บัณฑิต
งานที่ได้รับมอบหมาย
ครูธุรการ
งานเอกสารธุรการ

Facebook Comments