tt1

นางพัชสนันท์ อินทร์ประสิทธิ์

Email address
keachutima2525@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์
083-4904405
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
21/07/2525
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
64หมู่3ต.บางกุ้ง อ.ศรีมหาโพธิ จ.ปราจีนบุรี
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.4/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
การจัดทำแผนการเรียนการสอน IEP
และแผนการเรียนการสอนIIPป

Facebook Comments