t9

นางสาวลภัสรดา คุ้มทอง

Email address
rapatrada6526@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
0800686526
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
09/08/2521
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ครูประจำชั้นป.1/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โครงการอาหารเสริมนม

Facebook Comments