t8

นางสุจินดา ตุมแม้น

Email address
jinda5001@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
0883415001
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
12/07/0034
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
14 ม. 8 ต. มะค่า อ. โนนไทย จ. นครราชสีมา
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
การประถมศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป. 1/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เจ้าที่อาหารกลางวัน

Facebook Comments