t7

นางสาวธิดา ขุนเมือง

Email address
tida.khu1@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม กอท. ลูกเสือ
หมายเลขโทรศัพท์
081 8744929
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
26/11/2503
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
กรุงเทพมหานคร
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
คบ.ภาษาไทย
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่1/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
หัวหน้าสายชั้นป.1,สหกรณ์
31/08/2020 20:08:09
tida.khu1@gmail.com
นางสาวธิดา ขุนเมือง
ภาษาไทย คณิตศาสตร์ สังคม กอท. ลูกเสือ
081 8744929
26/11/2503
กรุงเทพมหานคร
คบ.ภาษาไทย
ประถมศึกษาปีที่1/1
หัวหน้าสายชั้นป.1 ,สหกรณ์
Facebook Comments