t6

นางสาวสุภาวรรณ พิมพ์พันธ์

Email address
supawan5pam@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
หมายเลขโทรศัพท์
0957576226
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
05/07/2534
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
ศรีสะเกษ
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
อนุบาลปีที่3/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เจ้าหน้าที่อาหารกลางวัน
เจ้าหน้าที่ธนาคารโรงเรียน


Facebook Comments