t5

นางสายฝน แก้วมาต

Email address
saifon.lovegod@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
การศึกษาปฐมวัย
หมายเลขโทรศัพท์
0982634071
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
02/10/2016
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
ปราจีนบุรี
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
อนุบาลปีที่3/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
หัวหน้าวิชาการช่วงชั้นอนุบาล3,
งานโครงการบ้านนักวิทยาศาสตร์น้อย

Facebook Comments