t40

นายชลทิต อินทรเหลือ

Email address
ballbasel@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
0902613857
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
06/06/1989
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
17 ม.9 ต.พระพุทธบาท อ.พระพุทธบาท จ.สระบุรี
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
วิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
ธนาคารโรงเรียน


Facebook Comments