t4

นางสุกัญญา ยอดยิ่ง

Email address
kantara2848@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
หมายเลขโทรศัพท์
0879962843
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
03/09/1981
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
79/1 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี การศึกษาปฐมวัย
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
อนุบาล3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เจ้าหน้าที่การเงิน
Facebook Comments