t39

นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมาก

Email address
natsukhon.pro@sk1edu.go.th

สอนวิชา กลุ่มสาระ
วิทยาศาตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์
0899816424
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
17/09/1976
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
9 หมู่1 ต.หายโศก อ.พุทไธสง จ.บุรีรัมย์ 31120
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี คอมพิวเตอร์ศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่ 3/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานธุรการ, งานเทคโนโลยีสารสนเทศ ,งานประชาสัมพันธ์
Facebook Comments