t38

นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง

Email address
Malaisuriyamalai@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์
0922528763
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
10/02/2515
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
สมุทรปราการ
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริผญญาโท บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ม.3/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
หัวหน้างานการเงิน
หัวหน้าประชาสัมพันธ์
หัวหน้าโครงการภาษาอังกฤผษเพื่อการสื่อสาร
หัวหน้าควบคุมภายใน
หัวหน้าโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล
หัวหน้าโรงเรียนประชารัฐ
ตรวจสอบบัญชีทุกตัวมนโรงเรียน


Facebook Comments