t37

นายธนพัฒน์ คำงาม

Email address
tanapat.tiger@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
งานช่าง กลุ่มสาระงานอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์
0970916848
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
18/01/2512
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
386 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ครุศาสตรบัณฑิต อุตสาหกรรมศิลป์
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ม.3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานอาคารสถานที่
Facebook Comments