t36

นายชาคริต ตุมแม้น

Email address
chakrit.tum@sk1edu.go.th

สอนวิชา กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
0621469718
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
18/04/1993
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
คณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ม.2/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานวัดผลและประเมินผล


Facebook Comments