t35

นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์

Email address
sommai.hua@sk1edu.go.th

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย กลุ่มสาระภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
089 8888 592
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
22/05/1964
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
125 ม.24 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาโท บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ม.2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานวิชาการ

Facebook Comments