t33

นายกฤษณพงษ์ โสธาตุ

Email address
kitsanapong.sot@sk1edu.go.th

สอนวิชา กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
0971500549
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
12/03/2516
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
ท่าตะเกียบ
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
มัธยมศึกษาปีที่1/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เจ้าหน้าที่โครงการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
Facebook Comments