t31

นายสุรเดช ออกแมน

Email address
suradachokman20@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
การงานอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์
0870668728
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
20/06/1964
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
91/1 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
คบ.เกษตรศาสตร์
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ม.1/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เศรษฐกิจพอเพียง

Facebook Comments