t3

นางปัทมาภรณ์. เดชขันธ์

Email address
kdechkan@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
หมายเลขโทรศัพท์
0981499416
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
20/06/1973
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
ฉะเชิงเทรา
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
อนุบาลปีที่2/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานอนามัยFacebook Comments