t29

นางสาวธัญญภรณ์ ปาประโคน

Email address
sj.yesung.ppfc@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
084-8287974
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
18/07/1993
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
241/35 หมู่ 1 ตำบลอิสาณ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ระดับปริญญาตรี ครุศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 6/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานพัสดุ

Facebook Comments