t28

นางสาวน้ำทิพย์ เชื้อบุญมี

Email address
j160425@hotmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์
0899050185
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
0657080126
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
300 หมู่ 6ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี เอกภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.6/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
1.งานสารสนเทศโรงเรียน (DMC)
2.หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
3.ดูแลรับผิดชอบการจัดทำบัญชีรายรับน้ำดื่มของโรงเรียน
Facebook Comments