t27

นางรัตนาภรณ์ คำงาม

Email address
rattanapron@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
งานอาชีพ
หมายเลขโทรศัพท์
0895453776
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
18/06/2512
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
389 หมู่ 1 ตำบลทุ่งมหาเจริญ อำเภอวังน้ำเย็น จังหวัดสระแก้ว 27210
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาโท เอกบริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.6
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานบริหารทั่วไป


Facebook Comments