t26

นางสาวสุริยา ทองเหวียง

Email address
suriya201490@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
0982536768
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
28/02/1971
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
389 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ป.โท บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.6
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
วิชาการ


Facebook Comments