t25

นางสาวศิรินันท์ ไผ่แสวง

Email address
srn_aui@hotmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
สุขศึกษาและพลศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
0806345636
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
25/11/1989
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
397 ม.2 ต.ท่าเกษม อ.เมืองสระแก้ว จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ป.ตรี สุขศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.5
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โครงการพัฒนาศูนย์การเรียนรู้ด้านกีฬา

Facebook Comments