t24

นางสาวสาวิตรี เพ็งภา

Email address
sawitree.18018@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
หมายเลขโทรศัพท์
0801758721
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
20/02/2538
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
12 หมู่ 8 ตำบลเกษตรวิสัย อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ครุศาสตร สาขาวิทยาศาสตร์ทั่วไป
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 5/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โครงการอาหารกลางวัน ห้องสมุด

Facebook Comments