t23

นายสากล. โพธิชัย

Email address
sakhol1967@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
คณิตศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
0655628896
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
10/06/1967
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
37หมู่ที่1ต.ทุ่งมหาเจริญอ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
กศ.ม.บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.5
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
ดูแลงานอารคารสถานที่Facebook Comments