t21

นายชาติชาย​ เกตุดี

Email address
oom.10.3.05@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ศิลปะ
หมายเลขโทรศัพท์
0871381304
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
10/03/1962
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
52/1ต.ทุ่งมหาเจริญอ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรีเอกการประถมศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.5
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ


Facebook Comments