t20

นางสาวกัลยา แก่นพิทักษ์

Email address
y084756@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
0984185986
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
31/08/2020
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
16 ม.16 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาโท
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.4/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานอนามัยโรงเรียน


Facebook Comments