t2

นางนางเนาวรัตน์ ผาอ่อน

Email address
naowarat.pao@sk1edu.go.th

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
หมายเลขโทรศัพท์
0810356073
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
04/01/1978
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
36หมู่17ต.ทุ่งมหาเจริญอ.วังน้ำเย็นจ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
การศึกษาปฐมวัย
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
อนุบาล2/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เจ้าหน้าที่สหกรณ์โรงเรียน


Facebook Comments