t19

นางสาวปรารถนา มุขโต

Email address
nobgprattana@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ศิลปะ
หมายเลขโทรศัพท์
0817718261
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
19/04/1973
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
จันทบุรี
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาโท วิชาเอกการบริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ประจำชั้นประถมศึกษาปีที่4/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โครงการงานระบบการดูแลช่วยเหลือนักเรียน
โครงการอนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสานศิลปวัฒนธรรมไทยFacebook Comments