t18

นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์

Email address
boonyarat.hongsawat@gmali.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
0863843253
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
10/02/1962
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
135/1หมู่8ต.ตาหลังในอ.วังนำ้เย็นจ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาโท วิชาเอกหลักสูตรและการสอน
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป4/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
หัวหน้างานบุคล


Facebook Comments