t17

นางสาวรจนา ดีสุข

Email address
rodjanadee@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
วิทยาศาสตร์
หมายเลขโทรศัพท์
0623171785
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
11/12/1994
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
201/1 ม.6 ต.กาบเชิง อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
เจ้าหน้าที่พัสดุ งานสหกรณ์
Facebook Comments