t16

นางเพ็ญสุข เรืองสุข

Email address
pensuk.rn@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
0949627111
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
06/01/1963
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
542 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.3/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โรงเรียนวิถีพุทธ
โครงการพัฒนาศักยภาพผู้เรียนที่มีความต้องการพิเศษ (เรียนร่วม)
Facebook Comments