t15

นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ

Email address
noinoi2513@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
กอท.
หมายเลขโทรศัพท์
0959620125
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
30/05/1970
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
จ.ฉะเชิงเทรา
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
การประถมศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่ 3/2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
งานวิชาการ


Facebook Comments