t14

นายสันติสุข ธุระตา

Email address
santisuk.thu@sk1edu.go.th

สอนวิชา กลุ่มสาระ
กลุ่มสาระภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
0864982232
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
23/04/1993
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
จังหวัดสกลนคร
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ศษ.บ.(การประถมศึกษา)
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ประถมศึกษาปีที่3/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โครงการ To Be Number One , สหกรณ์โรงเรียนFacebook Comments