t13

นางสาวพิศมัย ขุนเที่ยง

Email address
pisamaimj2504@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาอังกฤษ
หมายเลขโทรศัพท์
0899363901
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
04/05/1961
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
389 ม.1 ต.ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ภาษาอังกฤษ
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.2
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
อาหารเสริม(นม)โรงเรียนFacebook Comments