t12

สุพัตรา กางิจันทร์

Email address
s55040131@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
สังคมศึกษา
หมายเลขโทรศัพท์
0929252143
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
15/08/1993
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
255 ม.9 ต.วังน้ำเย็น อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ปริญญาตรี กศบ. วิชาเอกสังคมศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.2/3
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
โครงการวิถีพุทธ โครงการน้ำดื่มบ้านมหาเจริญFacebook Comments