t10

นางควรคิด สุทธิธรรม

Email address
kaunkid23@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ภาษาไทย
หมายเลขโทรศัพท์
0877697622
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
23/12/1962
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
169 ม.23 ต. ทุ่งมหาเจริญ อ.วังน้ำเย็น จ.สระแก้ว 27210
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
ป.ตรี เอกประถมศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
ป.2/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
1.หัวหน้าสายชั้น ป.2
2. ผู้รับผิดชอบโครงการเศรษฐกิจพอเพียง
Facebook Comments