t1

นางสาวนันทพร สังขวร

Email address
bum.boom2521@gmail.com

สอนวิชา กลุ่มสาระ
ปฐมวัย
หมายเลขโทรศัพท์
0899050185
วัน เดือน ปี ค.ศ. เกิด
03/07/1978
ที่อยู่ ตามภูมิลำเนา
สระแก้ว
จบการศึกษาสูงสุด วิชาเอก
บริหารการศึกษา
ครูที่ปรึกษาประจำชั้น
อนุบาลปีที่2/1
งานที่ได้รับมอบหมาย นอกเหนืองานสอน
การเงิน

Facebook Comments