Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ผู้บริหาร ครู นักเรียน แสดงสัญลักษณ์ในการต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุม ITA ต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุมชี้แจงการดำเนินงานร่วมกับชุมชน

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุม ITA ต่อต้านการทุจริต

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

ประชุมร่วมมือกับพัฒนาสังคมจังหวัด

Slider image

การมีส่วนร่วมของผู้บริหารในการต่อต้านการทุจริต

นับจำนวนนักเรียนโดยบุคคลภาายนอก

Facebook Comments