ช่องทางการมีส่วนร่วมแสดงความคิดเห็น
ผู้รับบริการสามารถแสดงความคิดเห็นได้โดยผ่านทาง Facebook Comment ด้านล่างของทุกหน้า

ภาพกิจกรรมการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

Facebook Comments