ผู้บริหารโรงเรียนบ้านมหาเจริญนายทวีศักดิ์ พึ่งบัว

ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านมหาเจริญ
โทร 0625295499
สามารถติดต่อผู้อำนวยการโดยตรง
ในช่อง E-mail
คลิกเลย taweesak.pun@sk1edu.go.th  นายชาติชาย เกตุดี

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการ
ฝ่ายบริหารงานบุคคล
โทร 0871381304  นายธนพัฒน์  คำงาม

ผู้ช่วยผู้อำนวยการ
ฝ่ายงบประมาณ
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
โทร 0970916848

ฝ่ายวิชาการ
นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์

ฝ่ายบริหารงานบุคคล
นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์
งบฝ่ายงบประมาณ
นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป
นางรัตนาภรณ์ คำงาม