คู่มือการปฏิบัติงานครูและบุคลากรทางการศึกษา

คู่มือการปฏิบัติงานครูปฐมวัย

นางสาวนันทพร สังขวร

ข้อมูล

นางเนาวรัตน์ ผาอ่อน

ข้อมูล

นางปัทมาภรณ์ เดชขันธ์

ข้อมูล

นางสุกัญญา ยอดยิ่ง

ข้อมูล

นางสายฝน แก้วมาต

ข้อมูล

นางสาว
สุภาวรรณ พิมพ์พันธ์

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูประถมศึกษาปีที่ 1

นางสาวธิดา ขุนเมือง

ข้อมูล

นางสุจินดา ตุมแม้น

ข้อมูล

นางสาวลภัสรดา คุ้มทอง

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูประถมศึกษาปีที่ 2

นางควรคิด สุทธิธรรม

ข้อมูล

นางสาววิมล ทองนอก

ข้อมูล

นางสาวสุพัตรา กางิจันทร์

ข้อมูล

นางสาวพิสมัย ขุนเที่ยง

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูประถมศึกษาปีที่ 3

นายสันติสุข ธุระตา

ข้อมูล

นางสาวธีรนันท์ ทวีพงศ

ข้อมูล

นางเพ็ญสุข เรืองสุข

ข้อมูล

นางสาวรจนา ดีสุข

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูประถมศึกษาปีที่ 4

นางบุณยรัตน์ หงษ์สวัสดิ์

ข้อมูล

นางสาวปรารถนา มุขโต

ข้อมูล

นางสาวกัลยา แก่นพิทักษ์

ข้อมูล

นายชาติชาย​ เกตุดี

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูประถมศึกษาปีที่ 5

นายไพบูลย์ ประทุมพร

ข้อมูล

นายสากล โพธิชัย

ข้อมูล

นางสาวสาวิตรี เพ็งภา

ข้อมูล

นางสาวศิรินันท์ ไผ่แสวง

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูประถมศึกษาปีที่ 6

00f304นางสาวสุริยา ทองเหวียง

ข้อมูล

นางรัตนาภรณ์ คำงาม

ข้อมูล

นางสาวน้ำทิพย์ เชื้อบุญมี

ข้อมูล

นางสาวธัญญภรณ์ ปาประโคน

ข้อมูล

นายบัณฑิต บุญเลิศ

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูมัธยมศึกษาปีที่ 1

นายสุรเดช ออกแมน

ข้อมูล

นานฐาปกรณ์​ ใจสะอาด

ข้อมูล

นายกฤษณพงษ์ โสธาตุ

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูมัธยมศึกษาปีที่ 2

นางสาวนิลปภัสร์ ศรีเจิมโรจน์

ข้อมูล

นางสาวสรวีย์ สิทธิชูสินพงษ์

ข้อมูล

นายชาคริต ตุมแม้น

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูมัธยมศึกษาปีที่ 3

นายธนพัฒน์ คำงาม

ข้อมูล

นางสาวมาลัย คงชมแพ่ง

ข้อมูล

นางสาวณัชสุคนธ์ พรมมาก

ข้อมูล

นายชลทิต อินทรเหลือ

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานครูการศึกษาพิเศษ

นางพัชสนันท์ อินทร์ประสิทธิ์

ข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่ธุรการ

นางพัชสนันท์ อินทร์ประสิทธิ์

ข้อมูล